Hasil Ujian Komprehensif Gel. VIII

New Page 1

REKAPITULASI NILAI UJIAN KOMPREHENSIF
FAKULTAS SYARI’AH DAN EKONOMI ISLAM IAIN SYEKH NURJATI CIREBON
Gel. VIII (Delapan) Tahun Akademik 2017/2018
Hari, Tanggal : Kamis, 01 Maret 2018
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari’ah (Muamalah)
NO NIM NAMA PRODI NILAI Kumulatif ANGKA MUTU KET.
Bahtsul Kutub Fiqh & Ushul Fiqh Muamalat MEPI
1 1414222071 Rizka Fadillah HES 80 85 85 250 83,3333 B L
2 1414222078 Wildan Hidayat HES 80 85 85 250 83,3333 B L
3 1414221011 Anis Haerunisa HES 80 90 90 260 86,6667 B+ L
4 1414221037 Rohimah HES 80 90 85 255 85 B+ L
5 1414223108 Vivi Nur’aeni HES 68 75 78 221 73,6667 C+ L
6 1,4122E+10 Ahmad Ridwan HES 80 71 83 234 78 B- L
7 1414221019 Endah Rizkiyani HES 68 80 78 226 75,3333 B- L
8 1414222070 Resa Mayasari HES 68 75 75 218 72,6667 C+ L
9 1414222073 Siti Nur azizah HES 50 85 85 220 73,3333 TL
10 1414222057 Dhiny Rachmawati HES 50 85 86 221 73,6667 TL
11 1414222054 Anny Fitriati HES 60 90 88 238 79,3333 B- L
12 1414221020 Fadzal Muttaqien HES 65 85 87 237 79 B- L
13 1414223111 Zahrotul Fatimah HES 65 75 68 208 69,3333 C L
14 1414222056 Ayu Fitriyani HES 60 70 69 199 66,3333 C L
15 1414221034 Risalatul Haq Anasha HES 70 80 70 220 73,3333 C+ L
16 1414222069 Purnama Sari HES 70 85 75 230 76,6667 B- L
17 1414221042 Siti Rohana HES 70 85 85 240 80 B L
18 1414223101 Nurkholifah HES 80 85 79 244 81,3333 B L
19 1414221848 Zahrotul Jannah HES 68 85 80 233 77,6667 B- L
Ketua Jurusan Muamalah,
H. Juju Jumena, MH
NIP. 19720514 200312 1 003