Tahun: 2017

Pengumuman Pendaftaran Munaqosyah

Pengumuman Pendaftaran Munaqosyah

Sehubungan dengan masih belum keluarnya hasil akreditasi Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Syekh Nurjati Cirebon, maka kami umumkan:

1. Pendaftaran munaqosyah telah ditutup sementara waktu sampai dibukannya pembayaran semester genap.
2. Bagi mashsiswa/i yang telah mendaftar, harap memperbaharui transkrip pembayaran setelah masuk pembayaran SPP semester genap (jadual pembayaran SPP menunggu jadual Institut)
3. Gelaran Munaqosyah diperkirakan bulan Februari 2018. read more

Hasil Ujuan Komprehensif Gel. III

CCF13122017_00000

Catatan:
Bagi yang tidak lulus harap daftar kembali agar diikutkan ke ujian komprehensif berikutnya

Jadual Ujian Komprehensif Gelombang III

DAFTAR PESERTA UJIAN KOMPREHENSIF
FAKULTAS SYARI’AH DAN EKONOMI ISLAM IAIN SYEKH NURJATI CIREBON
Gel. III (Tiga) Tahun Akademik 2017/2018
Hari, Tanggal : Kamis, 09 November 2017
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari’ah (Muamalah)
NO. NIM NAMA KODE DOSEN PENGUJI DOSEN PENGUJI
Bahtsul Fiqh & Muamalah
Kutub Ushul Fiqh MEPI
1 14122210970 Fika Isni Raydha 1 2 3 1. Dr. H. Aan Jaelani, M.Ag
2 1413223092 Syamsul Munir 1 2 3 2. H. Juju Jumena, MH
3 14122231107 Herawati 1 2 3 3. Eef Saefulloh, M.Ag
4 14112210133 Syaeful Anwar 4 5 6 4. Dr. H. Slamet Firdaus, MA
5 1413223087 Roudhotul Jannah 4 5 6 5. Dr. Faqihudin Abdul Kodir, MA
6 14122231122 Yayah Khoeriyah 4 5 6 6. H. Didi Sukardi, MH
7 1413223094 Teja Subekti 7 8 9 7. H. Achmad Otong Busthomi, Lc.,M.Ag
8 1413221012 Lessiany Merlinda 7 8 9 8. Dr. H. Ahmad Dasuky Aly S, MM
9 1413222042 Silviana Nurkholis 7 8 9 9. Drs. H. Djohar Arifin, SE.,S.Ag, MA
10 14122220883 Anna Ivana Afiati 7
8
9
NB: Ketua Jurusan Muamalah,
1. Ujian Dimulai Pukul 09.00 WIB
2. Peserta memakai pakaian hitam putih
H. Juju Jumena, MH
NIP. 19720514 200312 1 003