Judul Skripsi Tahun 2014

No.

Nama Judul Skripsi

Tahun

1

Syarifuddin Rezeki dalam Al-Qur’an (Studi Analisis terhadap Penafsiran Ayat-ayat tentang Rezeki dalam Al-Qur’an)

2014

2

A. Badruddin Pluralisme Agama dalam Tafsir Al-Misbah

2014

3

Soleh Hidayat Hizib dalam Perspektif Tafsir

2014

4 Ahmad Rifa’i Perempuan Menurut Hamka dalam Tafsir Al-Azhar (Kajian Surat An-Nisa)

2014

5

Siti Nurjannah Kajian Hadis tentang Perempuan yang Menafkahi Keluarga (Telaah Sanad, Matan dan Pandangan Ulama Hadits)

2014

6

Asep Saepudin Konsep Kepemimpinan dalam Al-Qur’an (Studi Komparatif Tafsir Al-Misbah dan Tafsir Al-Azhar)

2014

7

Aep Saeful Bahri Kesetaraan Gender dalam Penafsiran Husein Muhammad (Studi Atas Ayat-ayat Gender)

2014

8

Afriyani Syifa’ dalam Al-Qur’an (Studi tentang Makna Syifa’ dalam Al-Qur’an Menurut Hamka dalam Tafsir Al-Azhar)

2014

9

Jauharudin Tafsir Hak-hak Perempuan dalam Rumah Tangga (Studi Komparatif Terhadap Tafsir Al-Misbah, An-Nur dan Pandangan Feminis)

2014

10

Kodirin Al-Ikrom Etos Kerja dalam Al-Qur’an (Studi Tematis Tafsir Fi Dzilal Al-Qur’an)

2014

11 Majdudin Nurul Huda Penafsiran Syaikh Abd Al-Qadir Al-Jailani tentang Hijrah (Telaah Tematik tentang Hijrah dalam Kitab Tafsir Al-Jilani)

2014

12 Moh. Chaerul Umam Lailatul Qadar dalam Tafsir Ibnu Katsir dan Tafsir Al-Misbah (Studi atas Tafsir Surat Al-Qadar)

2014

13 Nurlaelah Al-‘Azl dalam Perspektif Hadis dan Implikasinya terhadap Kebijakan Pemerintah tentang KB (Analisis atas Hadis Shahih Al-Bukhari dan Kebijakan Pemerintah tentang KB)

2014

14 Oom Komariyah Tanggungjawab Kepemimpinan Perspektif Hadis (Analisis Pandangan Muhadditsin)

2014

15 Sipah Fauziah Hewan di dalam Al-Qur’an (Kajian Tafsir Ilmi tentang Hewan di dalam Tafsir Departemen Agama)

2014