Laporan Kegiatan Ujian Sidang Skripsi (Munaqosyah) Gel. X (Sepuluh)

Telah dilaksanakan kegiatan Ujian Sidang Skripsi (Munaqosyah) Gel. X (Sepuluh) pada hari ini Selasa, 01 Agustus 2017 bertempat di ruang sidang munaqosyah Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Penanggung jawab kegiatan ini adalah ibu Sri Rokhlinasari, M.Si selaku ketua jurusan Perbankan Syariah sekaligus sebagai ketua sidang dan juga Bapak Moh. Mabruri Faozi, MA sebagai Sekretaris Sidang. Peserta Ujian Sidang Skripsi kali ini berjumlah 13 orang. Peserta yang dinyatakan lulus sebanyak 13 orang. Sedangkan peserta yang dinyatakan tidak lulus sebanyak 0 orang. Dosen yang menjadi penguji berjumlah 17 orang. Dosen pembimbing sebanyak 15 orang.

No Nama Mahasiswa NIM Pembimbing Penguji Nilai Ket.
1. RIFA AFRIANI 1413233105
 1. Drs. H. Moch. Endang Djunaeni, MM
 2. Dr. Achmad, M.Ag
 1. Drs. H. Robbani, MM., M.Ag
 2. Dr. H. Kosim, M.Ag
B L
2. RAMSITO 1413231038
 1. Ridwan Widagdo, M.Si
 2. Dr. Layaman, M.Si
 1. Wartoyo, MSI
 2. Drs. H. Moch. Endang Djunaeni, MM
B L
3. FINITA RAHMADANI 1413233076
 1. Nur Eka Setiowati, M.Si
 2. Moh. Mabruri Faozi, MA
 1. Ridwan Widagdo, M.Si
 2. Dr. H. Ayus A Yusuf, M.Si
B+ L
4. EVI ERIYANTI 1413233073
 1. Sri Rokhlinasari, M.Si
 2. Dr. H. Ayus A Yusuf, M.Si
 1. Nining Wahyuningsih, MM
 2. Dr. Layaman, M.Si
A- L
5. HANDANI BUDIAWATI 1413233081
 1. Sri Rokhlinasari, M.Si
 2. Dr. H. Ayus A Yusuf, M.Si
 1. Dr. Achmad, M.Ag
 2. Dr. H. Aan Jaelani, M.Ag
A- L
6. EVA MUFAKHIROH 1413233072
 1. Wartoyo, MSI
 2. Ridwan Widagdo, M.Si
 1. Dr. Layaman, M.Si
 2. Sri Rokhlinasari, M.Si
B+ L
7. SUKANA 1413231052
 1. Drs. H. Robbani, MM., M.Ag
 2. Nining Wahyuningsih, MM
 1. Drs. H. Moch. Endang Djunaeni, MM
 2. Dr. H. Ayus A Yusuf, M.Si
B+ L
8. FANNY OKTAVIA MAULANI 1413233074
 1. Ridwan Widagdo, M.Si
 2. Dr. H. U. Syafrudin, M.Ag
 1. Dr. Achmad, M.Ag
 2. Wartoyo, MSI
B+ L
9. MUHAMMAD MAULANA YUSUF 1413233095
 1. Dr. Achmad, M.Ag
 2. Drs. H. Moch. Endang Djunaeni, MM
 1. Sri Rokhlinasari, M.Si
 2. H. R. Agus Abikusna, MM
B L
10. IDA ROYANI 1413233083
 1. Dr. H. Ayus A Yusuf, M. Si
 2. Drs. H. Robbani, MM., M.Ag
 1. Prof. Dr. H. Abdus Salam Dz, MM
 2. Eef Saefulloh, M.Ag
A- L
11. EVA MUARIFAH 1413233071
 1. Sri Rokhlinasari, M.Si
 2. Wartoyo, MSI
 1. Dr. Abdul Aziz, M.Ag
 2. Diana Djuwita, MM
B L
12. PUTRI MEULINDA AZIES 1413231037
 1. Diana Djuwita, MM
 2. Dr. H. U. Syafrudin, M.Ag
 1. Drs. H. Robbani, MM., M.Ag
 2. Nining Wahyuningsih, MM
B+ L
13. LUTFHY MAULANA 1413231028
 1. Prof. Dr. H. Abdus Salam Dz, MM
 2. Moh. Mabruri Faozi, MA
 1. Dr. Abdul Aziz, M.Ag
 2. Eef Saefulloh, M.Ag
B L