Dosen

HOMEBASE DOSEN JURUSAN PAI

FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) SYEKH NURJATI CIREBON

NO.

NAMA/NIP N I D N email

NO Contack

1

Dr. H. Suteja, M.Ag

19630305 199903 1 001

 2005036302

tejopakar@gmail.com

082121103444

2

Akhmad Affandi, M.Ag

19721214 200312 1 003

 2014127201

akhmadaffandiamin@yahoo.com

085294724508

3

Prof. Dr. H. Maksum, MA

19540809 198803 1 001

 2009085401

maxum_muchtar@yahoo

081312866712

4

Dr. H. Suklani, M.Pd

19610817 198703 1 004

 2017086101

suklani123@gmail.com

082127189005

5

Dr. H. Wawan A. Ridwan, M.Ag

19680119 199503 1 001

 2019016803

wawanridwan68@gmail.com

081320755838

6

Dr. H. Nawawi, M.Pd

19591201 198503 1 004

 

2001125901

rajanawawi@gmail.com

085321070665

7

Dr. Saefudin Zuhri, M.Ag

19710302 199803 1 002

saefudinzuhri08@yahoo.com

085324900988

8

Drs. H. Mahfud, M.Ag

19621205 199003 1 006

 2005126202

mafudsaid62@gmail.com

081320661403

9

Dr. Hj. Nurlela, M.Ag

1961062 7198603 2 001

 2027066102

bundanurlela61@yahoo.com

085322359592

10

Dr. Nurwahdan, M.Pd

19590603 198603 1 008

 2003065901

nurwahdan@gmail.com

085321345951

11

Dr. H. Iwan, M.Ag

19710903 199903 1 006

 2003097104

reyamza_firdaus@yahoo.co.id

081320772067

12

H. Mahbub Nuryadien, M.Ag

19671009 2003121 001

 2009106703

mahbubnuryadien@yahoo.com

081320674525

13

Drs. A. Syathori, M.Ag

19671228 200604 1 009

 2028126702

asyathori@gmail.com 085224365967

14

Dra. Hj. Umamatul Khaeriyah, M.Ag

19670706 201112 2 003

085100210420

15

H. Agung, M.Ag

19710202 200912 1 001

 agungfadil52@yahoo.com

085224890777

16

Dra. Hj. Darrotul Jannah, M.Ag

19641212 201411 2 001

 darotulj@gmail.com

081324489466

17

Siti Maryam Munjiyat, S.S, M.Pd.I

19811003 201411 2 002

 sitimaryammunjiat@gmail.com

089669307776

18

Muhadditsir Rifa`i M.Pd.I.

320170519740321101

abieanil@gmail.com

085222212346

19

 Umihani M.Pd.I

320170119831115201

 umihani411@gmail.com

 085224858791

20

 H Ahmad Khomaini Syafeie S.Pd., M.Ag

320170519701224101

 ahmadkhomaini70@yahoo.co.id

 081222091192

21

 Yoyoh Badriyyah S.Pd.I., M.Ag

320170519830316201

 mamahmia1983@gmail.com  082127007484

22

Neily El Izzah M.Pd

320170519890926201

 082319192009

23

 Muthoharoh M.Pd.I

320170519871018201

 085224403927