New Page 1

 

JADWAL PERKULIAHAN JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH/MUAMALAH
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) SYEKH NURJATI CIREBON
TAHUN AKADEMIK 2017/ 2018- GANJIL
Jurusah Hukum Ekonomi Syariah Semester I
Hari Waktu HES A Hari HES B
Mata Kuliah SKS KD R Waktu Mata Kuliah SKS KD R
Senin 07.00 – 09.30 Metodologi Studi Islam 3 227 R4 Senin 07.00 – 09.30 Pengantar Hukum dan Tata Hukum di Indonesia 3 41 R5
09.30 -12.00 Pengantar Hukum dan Tata Hukum di Indonesia 3 41 R4 09.30 -12.00 Metodologi Studi Islam 3 227 R5
Selasa 07.00 – 08.40 Pancasila 2 42 R4 Selasa 07.00 – 08.40 Akhlak Tasawuf 2 262 R5
08.40 -10.20 Akhlak Tasawuf 2 262 R4 08.40 – 10.20 Studi Al-Qur’an 2 219 R5
Rabu 07.00 – 08.40 Studi Hadis 2 10 R4 Rabu 07.00 – 08.40 Pengantar Hukum Islam 2 170 R5
08.40 -10.20 Pengantar Hukum Islam 2 170 R4 08.40 -10.20 Studi Hadis 2 10 R5
10.20 – 12.00 Studi Al-Qur’an 2 219 R4 Jum’at 07.00 – 08.40 Bahasa Indonesia 2 112 R5
Jum’at 08.40 – 10.20 Bahasa Indonesia 2 112 R4 08.40 -10.20 Pancasila 2 42 R5
Bahasa Arab I 2 PPB Bahasa Arab I 2 PPB
CATATAN: UNTUK JADWAL BAHASA ARAB I,   LIHAT JADWAL DARI PPB
Cirebon,   05 September 2017
Mengetahui
a.n. Dekan,
Wakil Dekan I, Ketua Jurusan Muamalah,
Dr. H.Kosim, M.Ag H. Juju Jumena, MH
NIP. 19640104 199203 1 004 NIP. 19720514 200312 1 003

 

 

Leave a Comment