New Page 1

 

JADWAL PERKULIAHAN JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH/MUAMALAH
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) SYEKH NURJATI CIREBON
TAHUN AKADEMIK 2017/ 2018- GANJIL
Jurusah Hukum Ekonomi Syariah Semester I
Hari HES C Hari HES D
Waktu Mata Kuliah SKS KD R Waktu Mata Kuliah SKS KD R
Senin 07.00 – 09.30 Metodologi Studi Islam 3 181 R6 Selasa 07.50 – 10.20 Pengantar Hukum dan Tata Hukum di Indonesia 3 259 R7
09.30 – 11.10 Pengantar Hukum Islam 2 231 R6 10.20 – 12.00 Studi Hadist 2 10 R7
Selasa 07.00 – 08.40 Akhlak Tasawuf 2 235 R6 Rabu 07.00 – 08.40 Bahasa Indonesia 2 112 R7
08.40 – 10.20 Studi Al-Qur’an 2 246 R6 08.40 – 10.20 Pancasila 2 15 R7
10.20 – 12.00 Bahasa Indonesia 2 112 R6 Kamis 07.50 – 10.20 Metodologi Studi Islam 3 181 R7
Rabu 07.00 – 09.30 Pancasila 2 15 R6 10.20 – 12.00 Akhlak Tasawuf 2 45 R7
09.30 -11.10 Studi Hadist 2 10 R6 Jum’at 07.50 – 09.30 Pengantar Hukum Islam 2 231 R7
Kamis 07.00 – 08.40 Pengantar Hukum dan Tata Hukum di Indonesia 3 41 R6 09.30 – 11.10 Studi Al-Qur’an 2 246 R7
Bahasa Arab I 2 PPB Bahasa Arab I 2 PPB
CATATAN: UNTUK JADWAL BAHASA ARAB I,   LIHAT JADWAL DARI PPB
Cirebon,  05 September 2017
Mengetahui
a.n. Dekan,
Wakil Dekan I, Ketua Jurusan Muamalah,
Dr. H.Kosim, M.Ag H. Juju Jumena, MH
NIP. 19640104 199203 1 004 NIP. 19720514 200312 1 003

 

 

Leave a Comment