New Page 1

 

REKAPITULASI NILAI UJIAN KOMPREHENSIF
FAKULTAS SYARI’AH DAN EKONOMI ISLAM IAIN SYEKH NURJATI CIREBON
Gel. II (Dua) Tahun Akademik 2018/2019
Hari, Tanggal : Senin, 12 November 2018
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari’ah (Muamalah)
NO NIM NAMA PRODI NILAI Kumulatif ANGKA MUTU KET.
Bahtsul Kutub Fiqh & Ushul Fiqh Muamalat MEPI
1 1414221044 TUBAGUS SAEF NURULLAH HES 90 85 85 260 86,66666667 B+ L
2 14122210946 DEDE DENI NASUTION HES 85 85 75 245 81,66666667 B L
3 14122210919 ACHMAD SULAIMAN HES 79 80 80 239 79,66666667 B- L
4 14122211061 VENY PITRIANI R HES 85 85 75 245 81,66666667 B L
5 14122210945 DEBY PUTRI LYSTIAWATI HES 85 70 75 230 76,66666667 B- L
6 14122211034 RIKA NURJANAH HES 85 80 80 245 81,66666667 B L
7 14122231116 RT. PUTRI MARLIANA HES 85 75 75 235 78,33333333 B- L
8 14122231117 SAYYIDAH AL-KAUTSAR HES 65 62 65 192 64 C- L
9 14122211082 ENGGI ARIF FALDINO HES 0 0 0 0 0 TL
10 14122222881 ADITYA PURNAMA HES 65 70 65 200 66,66666667 C L
11 14122231120 SYAE’UN ALIF HES 85 70 70 225 75 B- L
12 14122210992 JUAN NASRULLOH HES 80 80 80 240 80 B L
Ketua Jurusan Muamalah,
H. Juju Jumena, MH
NIP. 19720514 200312 1 003

 

 

Leave a Comment