New Page 1

 

REKAPITULASI NILAI UJIAN KOMPREHENSIF
FAKULTAS SYARI’AH DAN EKONOMI ISLAM IAIN SYEKH NURJATI CIREBON
Gel. I (Satu) Tahun Akademik 2018/2019
Hari, Tanggal : Senin, 15 Oktober 2018
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari’ah (Muamalah)
NO NIM NAMA PRODI NILAI Kumulatif ANGKA MUTU KET.
Bahtsul Kutub Fiqh & Ushul Fiqh Muamalat MEPI
1 14122210948 DEDI SETIADI HES 80 86 83 249 83 B L
2 14122210921 AGUNG MUHAMAD HES 80 75 83 238 79,33333333 B- L
3 14122210992 JUAN NASRULLOH HES 72 40 85 197 65,66666667 E TL
4 14122210938 ATIKA SARI HES 74 75 80 229 76,33333333 B- L
5 1414223098 KARINNA NURDIANAWATI HES 78 82 80 240 80 B L
6 1414222053 ALDI WIAYANTO HES 75 79 80 234 78 B- L
7 1414223102 RIDO OKTAVIADI HES 78 70 85 233 77,66666667 B- L
8 14122211023 NUR SOLEH HIDAYAT HES 69 65 70 204 68 C L
9 14122210946 DEDE DENI NASUTION HES 65 0 79 144 48 E TL
10 14122210919 ACHMAD SULAIMAN HES 60 0 0 60 20 E TL
11 1414221044 TUBAGUS SAEF NURULLAH HES 50 0 75 125 41,66666667 E TL
12 14122211056 TITA MUFATIHATUL MA’RIFAH HES 75 75 75 225 75 B- L
13 1414222077 UMU KHOERUNISA HES 85 65 85 235 78,33333333 B- L
14 14122211057 TITO ADI PRANOTO HES 80 75 82 237 79 B- L
15 14122210963 FAISAL ABDA’U HES 86 78 82 246 82 B L
Ketua Jurusan Muamalah,
H. Juju Jumena, MH
NIP. 19720514 200312 1 003

 

 

Leave a Comment