New Page 1

 

DAFTAR NILAI KOMULATIF
SIDANG SKRIPSI JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH)
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
SYEKH NURJATI CIREBON
GELOMBANG II (DUA) : SELASA, 20 FEBRUARI  2018
 NO  NAMA  NIM JURUSAN PENGUJI PEMBIMBING JUMLAH NILAI NILAI KET
I 2 I II TOTAL SKRIPSI MUTU L/TL
1 SYOFYAN KHUSEN 14122211053 HES 80 87 90 98 355 88,75 B+ L
2 MUHAMMAD IQBAL 14112210097 HES 90 90 85 90 355 88,75 B+ L
3 MAULIDINA KUSUMA WARDHANI 14122211006 HES 87 89 85 90 351 87,75 B+ L
4 LELA LATIFAH 1413222032 HES 86 88 92 90 356 89 B+ L
5 ANNA IVANA AFIATI 14122220883 HES 88 80 90 96 354 88,5 B+ L
6 ANNISA 1413223054 HES 86 85 98 90 359 89,75 A- L
7 HASANATUN HAFIDHOH 1413223063 HES 60 80 88 88 316 79 B- L
8 NURUL FARICHAH 1413222042 HES 90 90 90 90 360 90 A- L
Cirebon, 20 Februari 2018
Jurusan Muamalah,
H. Juju Jumena, MH
NIP. 19720514 200312 1 003

 

 

Leave a Comment